تحقق رویای مدرن با اصالت
تحقق رویای مدرن با اصالت
تحقق رویای مدرن با اصالت
پردیس مال
شهر جدید پردیس
اطلاعات بیشتر
پخش ویدیو
رسته ابنیه ( پایه یک )
رسته راه ( پایه سه )
رسته تاسیسات ( پایه دو )
رسته آب ( پایه پنج )
رسته نفت و گاز ( پایه پنج )
قبل
بعدی
پخش ویدیو
رسته ابنیه (پایه یک)
رسته راه (پایه سه)
رسته تاسیسات (پایه دو)
رسته آب (پایه پنج)
رسته نفت و گاز (پایه پنج)
قبل
بعدی
۴۰۶ واحدی مسکن مهر
شهر جدید پردیس
اطلاعات بیشتر
نیلوفر
شهر جدید پردیس
اطلاعات بیشتر
تجاری فلسطین
شهر جدید پردیس
اطلاعات بیشتر
مسکونی سهند
شهر جدید پردیس
اطلاعات بیشتر